ვაზისუბნის ტყუპები

vazisubnis tyupebi

Cveni pirveli proeqti “vazisubnis tyupebi” mdebareobs q. TbilisSi zurab patariZis # 8-Si . sacxovrebeli kompleqsi miRebulia eqsploataciaSi da moicavs: 142 binas, gare da miwisqveSa parkings gaTvlils 142 avtomobilze, gamwvanebul ezos da patarebisTvis gankuTvnil usafrTxo sivrces. kompleqsi adaptirebulia SSm pirebze.

xelsayreli gadaxdis pirobebi

adgilmdebareoba

Tanamedrove dizaini

usafrTxoebis normebi


galeria

lokacia

© arq-deko 2020 - yvela ufleba daculia

Mobirise html website builder