ახალი პროექტი

axali proeqti

premium klasis axali proeqti iTvaliswinebs mravalfunqicuri komleqsis mSeneblobas, romelic Sedgeba 11 miwiszeda da 3 miwisqveSa, 63 avtomobilze gaTvlil saparkinge sarTulisgan. proeqti srulad adaptirebulia SSm pirebze, aseve iTvaliswinebs gamwvanebul, ekologiurad sufTa da patarebisTvis gankuTvnil ezos. sacxovrebel kompleqsSi srulad daculia saxanZro usafrTxoebis normebi.

proeqti gamoirCeva daxvewili dizainiT da mSeneblobis dros gamoyenebuli umaRlesi xarisxis samSneblo masaliT.
Senobis fasadis mosapirkeTeblad gamoyenebulia sxvadasxva masala: dekoratiuli filebi da panelebi, bazaltis bunebrivi qva da faqturuli Rebva. 

xelsayreli gadaxdis pirobebi

adgilmdebareoba

Tanamedrove dizaini

usafrTxoebis normebi


galeria


proeqtis progresi

lokacia

© arq-deko 2020 - yvela ufleba daculia